Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten voor dienstverlening tussen MAGNETEERS B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. In geval van strijd tussen de bepalingen van een overeenkomst en de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op een overeenkomst met MAGNETEERS B.V. tenzij expliciet overeengekomen in de overeenkomst.

2. Grondslag offertes

De offertes van MAGNETEERS B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en conform de waarheid daarbij
alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. MAGNETEERS B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd aangezien het ook afhankelijk is van de inzet en medewerking van de opdrachtgever.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, informatie en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij werkzaamheden van MAGNETEERS B.V. betrokken (zullen) zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

MAGNETEERS B.V. is gerechtigd zich bij de uitvoering van opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten bijstaan. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door MAGNETEERS B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

5.1 Wijziging adviesteam.

MAGNETEERS B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het advies/projectteam wijzigen, indien MAGNETEERS B.V. van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het advies/projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met MAGNETEERS B.V. plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel.

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in offerte(s) van MAGNETEERS B.V., zijn niet begrepen: eventuele reis- en verblijfkosten, de helft van de reistijd en andere eventuele opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld op de offerte(s). Jaarlijks zullen de tarieven en kosten met de CBS index worden verhoogd.

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium is per maand vooraf verschuldigd. De kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, zal MAGNETEERS B.V. gerechtigd zijn met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering
van de opdracht op te schorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de
tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal MAGNETEERS B.V. dit de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MAGNETEERS B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Opdrachtgever kan geplande dagen kosteloos verzetten tot twee weken van te voren. Daarna is het gehele honorarium verschuldigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

Een overeengekomen duur van een opdracht kan nimmer gelden als een fatale termijn. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het advies/projectteam worden beïnvloed door
allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die MAGNETEERS B.V. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. MAGNETEERS B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindrapportage door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van
veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever MAGNETEERS B.V. hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindrapportage en –
afrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft MAGNETEERS B.V. vanwege de hieruit voortvloeiende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de kosten van bezettingsverlies, recht op compensatie, waarbij de tot dan toe besteedde tijd of het gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Zij mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken indien ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekt of haar niet zijn toe te rekenen (“overmacht”), voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. MAGNETEERS B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te worden, te beëindigen.

11. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, oefeningen,  materialen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen,
zijn en blijven eigendom van MAGNETEERS B.V. . Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MAGNETEERS B.V. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

12. Vertrouwelijkheid

MAGNETEERS B.V. en opdrachtgever verplichten zich beiden tot strikte geheimhouding van alle informatie jegens derden zowel tijdens als na afloop van de opdracht. In het kader van de opdracht
zullen zij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van elkaars belangen. De opdrachtgever stemt ermee in met naam en foto en quote vernoemd te worden in de cliëntenlijst c.q. site van MAGNETEERS B.V. Opdrachtrapportages zullen niet worden openbaar gemaakt,  vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag dergelijke rapportage wel openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter
beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

13. Aansprakelijkheid

MAGNETEERS B.V. is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door haar niet in acht nemen van de discretie, zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht redelijkerwijze mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van de helft van het honorarium
dat MAGNETEERS B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij
opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van
de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een maand na het ontdekken van de
schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke
mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van
nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan een
mediator en slechts daarna aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Versie 1 maart 2014

Build your subscriber list one prospect at a time.